آدرس: مشهد -خیابان دانشگاه ۱۷ – عماد ۳- پلاک ۱۱ واحد ۴

 شماره تماس: ۰۵۱۳۸۴۲۵۹۴۸ – ۰۹۳۵۸۲۰۱۰۳۳ مصطفی ثناگو